• Kansspelen

  Wat mag u verwachten van de nieuwe vergoeding op loterijproducten?

  Tekst: Wouter Temmerman Foto's: Nationale Loterij
  Net als in 2017 heeft de Nationale Loterij geschaafd aan het remuneratiesysteem van haar verkooppunten. De destijds ingevoerde drempelwaarde gaat weer op de schop en het systeem met variabele commissies wordt uitgebreid en vereenvoudigd. Hoe realistisch is het dat een krantenwinkel straks weer 9% marge haalt? We vroegen het na bij Chief Retail Officer Arnaud Hermesse.

  Recent tevredenheidsonderzoek van de Nationale Loterij toonde aan dat amper een derde van de verkooppunten tevreden was met het remuneratiemodel dat jullie de voorbije jaren hanteerden. Waarover precies waren de verkooppunten ontevreden?

  Arnaud Hermesse: “In de feedback die werd verzameld was het vooral de complexiteit van het remuneratiemodel dat vaak werd aangehaald als een punt dat vatbaar was voor verbetering. De complexiteit van het model en de combinatie met de mogelijkheid om extra commissie te verdienen via tijdelijke acties maakte dat het voor een groot aantal verkooppunten gewoon te ingewikkeld was. Ook de toepassing van drempelwaarden was voor sommigen verwarrend. Bovendien waarderen de verkooppunten het niet dat hun eigen remuneratie afhankelijk is van de prestaties van andere verkooppunten (vandaag is dat het geval met de Sales Bonus waarbij slechts een bepaald quota aan verkooppunten in elk omzet segment wordt beloond met een Sales Bonus).”

  Wat leert dat onderzoek ons specifiek over de krantenwinkels? Was ook daar een derde ontevreden of was dat cijfer anders? En waarover waren de dagbladhandelaars specifiek tevreden en ontevreden?

  Arnaud Hermesse: “Het belang van de Nationale Loterij als leverancier bij de dagbladhandelaars is, tegenover 2021, aanzienlijk toegenomen: van 29% naar 37%. Overigens ondervindt de sector dat de samenwerking met de Nationale Loterij een voordeel is voor hun zaak (volgens 71% van de ondervraagden). Het remuneratiesysteem en de tijdelijke acties zijn de aspecten van de samenwerking die dagbladhandelaars het vaakst vermelden: slechts 44% is tevreden met het principe van de tijdelijke acties en 33% met het remuneratiesysteem. In het nieuwe remuneratiemodel worden beiden grondig aangepakt. Waar de dagbladhandelaars het meest tevreden over zijn? De producten van de Nationale Loterij, de commercieel verantwoordelijken, het publiciteitsmateriaal en de ondersteunende diensten. Tenslotte is de tevredenheid ten opzichte van de Nationale Loterij Club vandaag verder gestegen met 4 procent in vergelijking met de tevredenheid uit dezelfde studie in 2021.”

  U verwijst naar ongenoegen over de afhankelijkheid van de prestaties van andere verkooppunten. Voor de driemaandelijkse bonus werd voorheen bijvoorbeeld rekening gehouden met de prestaties van het segment. Wat gebeurt er met dat principe?

  Arnaud Hermesse: “Het principe van onderlinge vergelijking tussen de winkels van eenzelfde segment valt weg. Dat betekent dat de segmentatie van de verkooppunten op basis van de gerealiseerde omzet niet meer aanwezig is in het nieuwe remuneratiemodel.”

  De drempelwaarde, het deel van de wekelijkse omzet waarop de commissie niet van toepassing is, verdwijnt eveneens in het nieuwe systeem. Bij de start van de variabele vergoeding medio vorig decennium klonk het dat die drempelwaarde diende om de ondersteunende acties te financieren. Waarom verdwijnt ze nu? En hoe financieren jullie de acties dan voortaan?

  Arnaud Hermesse: “De drempelwaarde valt inderdaad weg. Daardoor wordt er dus al commissie verdiend vanaf de eerste euro omzet ongeacht het type verkooppunt. Dit budget werd tot zover inderdaad gebruikt om tijdelijke acties te financieren. Het tevredenheidsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat deze structuur met de mogelijkheid om extra commissie te verdienen door gerichte tijdelijke acties als te complex werd bevonden. Dit is de reden waarom de drempels, maar ook de tijdelijke acties, verdwijnen. Deze budgetten en de mogelijkheden om extra commissie te verdienen zitten omvat in de drie focus domeinen. Aangezien de verkooppunten in het nieuwe model tot 9% commissie kunnen verdienen spreekt het voor zich dat de Loterij in een zekere mate een financieel risico neemt met de invoering van het nieuw remuneratiemodel. In 2022 heeft het verkooppunt dat de hoogste commissie heeft verdiend (uitgedrukt in percenten) een commissie opgestreken van 7,73%. De Nationale Loterij gaat echter uit van het principe dat een commercieel dynamische aanpak van de verkooppunten, betere visibiliteit en een kwalitatief partnerschap een positieve invloed zullen hebben op de omzet.”

  U haalt de drie focusdomeinen aan. Hoe is de marge precies gestructureerd?

  Arnaud Hermesse: “De structuur van het nieuwe model is modulair en eenvoudig. Dankzij deze eenvoud kan elke ondernemer zelf bepalen op welke objectieven hij wenst in te zetten en hoeveel hij wil verdienen. De variabele commissie bestaat uit drie blokken, elk bestaande uit vijf objectieven rond een thema:

  Commerciële doelstellingen

  Vijf individuele commerciële doelstellingen met betrekking tot de te realiseren verkoop van de producten van de Nationale Loterij. Bij het behalen van elk van deze doelstellingen kan de partner 0,3% extra commissie verdienen, dus een mogelijke extra commissie van 1,5%.

  Doelstellingen met betrekking tot visibiliteit

  In dit luik kan de partner door het realiseren van de visibiliteitsobjectieven van de producten en campagnes van de Nationale Loterij binnen in zijn verkooppunt, maar ook buiten, opnieuw 0,3% per objectief en dus 1,5% in het totaal, extra commissie verdienen. Dat is zowat tienmaal zo veel als hetgeen dit in het huidig model oplevert. Wat ook nieuw is dat we rekening houden met de specifieke kenmerken van elk verkooppunt. Wanneer het voor een ondernemer bijvoorbeeld niet mogelijk is om het objectief te halen op reclame aan de buitenkant van zijn winkel, bijvoorbeeld door een gemeentelijk verbod, maar hij toch de andere drie objectieven realiseert, dan komt hij alsnog in aanmerking voor het top visibiliteit objectief. Hij kan mogelijk nog steeds 1,2% extra commissie verdienen.

  Doelstellingen met betrekking tot het bevorderen van het partnership.

  Dit luik is volledig gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking. Hierin krijgt de partner de mogelijkheid om vijf objectieven te realiseren die elk 0,3% extra commissie kunnen opleveren. Het delen van Facebookposts van de Nationale Loterij op de Facebookpagina van zijn handelszaak is een eerste mogelijkheid. Een tweede mogelijk objectief is het rekruteren van nieuwe leden van de Nationale Loterij Club en het stimuleren van het gebruik van de Club voordelen bij de leden. Daarnaast kunnen de partners extra commissie verdienen door een regelmatig gebruik van Lonet en het realiseren van e-learnings. Tenslotte is het promoten van het gebruik van de app van de Nationale Loterij ook alweer een mogelijkheid om extra commissie te verdienen. In het totaal een opportuniteit om 1,5% extra te verdienen.”

  De uitrol van jullie rebranding loopt sinds 2022 en nog tot medio 2024. Hebben winkels die al aan de beurt kwamen meer kans om een hogere vergoeding te ontvangen?

  Arnaud Hermesse: “Elke partner zal op een gelijke manier worden behandeld of de winkel nu uitgerust is met het vorige shopconcept of met het nieuwe. De uitrol van het nieuwe shopconcept in alle verkooppunten is een project van lange adem. Het is geenszins onze bedoeling een partner te benadelen wanneer die de kans nog niet heeft gekregen om het nieuwe shopconcept in zijn winkel te plaatsen. Het zijn vooral de bereidheid van de partner om ruimte te maken voor reclamemateriaal van de Nationale Loterij en de manier waarop de reclamemodules worden ingevuld die zullen bepalen of doelstellingen wordt gehaald of niet. Het is niet onze ambitie om de winkels vol te proppen met reclame voor loterijproducten, maar eerder erop toe te zien dat de juiste hoeveelheid visibiliteit wordt toegekend aan de producten die in de winkel worden aangeboden.”

  “Wanneer een winkel aan bod komt voor de plaatsing van de nieuwe visibiliteit wordt een voorstel gemaakt in functie van de mogelijkheden die winkelruimte van de partner biedt. Niemand is verplicht om de aanbeveling te volgen. De aanbeveling is gestaafd op onderzoek dat aantoont dat visibiliteit van de producten en campagnes daadwerkelijk een positief effect heeft op de verkoop, wat de partner uiteindelijk ten goede komt.”

  Hoe bepalen jullie wat de te halen doelstellingen voor een krantenwinkel worden? Welke variabelen spelen mee?

  Arnaud Hermesse: “Het budget van de Nationale Loterij is eerder stabiel en volgt, jaar na jaar, een conservatieve trend. Aangezien de commerciële doelstellingen van de verkooppunten worden afgeleid uit dit budget, kan u ervan uitgaan dat deze doelstellingen realistisch en haalbaar zullen zijn. Dit principe is zeker van toepassing op de “Pers” sector aangezien onze verkoop prognoses voor deze sector steeds onderschat zijn wanneer ze achteraf worden vergeleken met de gerealiseerde cijfers.”

  In het nieuwe model is ook ruimte voor ‘bijzondere omstandigheden’ die de omzet van een winkel kunnen drukken (bijvoorbeeld wegenwerken in de straat). Hoe gaat dat concreet? Een bijzondere omstandigheid is vaak ‘onvoorzien’ en dus niet altijd bekend op het moment dat de Nationale Loterij de doelstellingen vastlegt.

  Arnaud Hermesse: “Het is inderdaad de bedoeling om rekening te houden met omstandigheden waarmee een verkooppunt wordt geconfronteerd. Heel wat omstandigheden kunnen worden voorzien: een verhuis, wegenwerken in zekere mate, … Tegenslag en onvoorziene situaties kunnen zich uiteraard ook voordoen. Daar proberen we dan, op voorwaarde dat de partner hier proactief, transparant en tijdig over communiceert, ook rekening mee te houden.”

  Bij het nieuwe systeem hoort ook een kwaliteitscharter. Waarom was dit nodig en wat stipuleert het zoal? Zijn er elementen in dat charter die specifiek voor krantenwinkels aandacht vereisen?

  Arnaud Hermesse: “De Nationale Loterij gelooft en investeert in haar partners. Enerzijds door elk verkooppunt kosteloos te voorzien van de nodige infrastructuur om de verkoop van spelen in de winkel mogelijk te maken. Anderzijds door het ter beschikking stellen van reclamemateriaal. Het te koop aanbieden van de loterijspelen is slechts een deel van het invullen van de behoeften van de spelers. Er moeten ook winsten worden betaald. Het is belangrijk dat de spelers voor de uitbetaling van hun winsten tot een bepaalde waarde ook terechtkunnen daar waar ze het spel hebben aangekocht. Bovendien brengt dit trafiek naar de winkel. Het kwaliteitscharter gaat in op deze verplichting tot het uitbetalen van winsten tot een bepaald bedrag dat in functie is van de speelterminal in het verkooppunt. Daarnaast leggen we de nadruk op thema’s zoals het naleven van de wet op reclame voor kansspelen en de strikte naleving van het verbod van verkoop van loterijproducten aan minderjarigen.”

  In dit magazine gaat ook uw CEO Jannie Haek daarop in. Zegt het charter iets over de verhouding tussen kansspelen en bijvoorbeeld sportweddenschappen?

  Arnaud Hermesse: “Het is de bedoeling en de rol van de Nationale Loterij om de praktijken rond “verantwoord spel” deel te laten uitmaken van alle activiteiten van de verkooppunten die haar loterijspelen aanbieden. Wij wensen inderdaad de speler de weg te wijzen naar een aanbod van loterijspelen dat een gering verslavingsrisico inhoudt. Wij zullen er bovendien op toezien dat de speler van de Nationale Loterij niet overmatig wordt blootgesteld aan de spelen van de concurrentie, die risicovoller zijn. De volledige tekst van het charter kan worden geraadpleegd op Lonet.”

  Het vorige remuneratiesysteem deed zijn intrede in 2017. Als u het over vijf jaar bekijkt, wat leert u dan over het ‘voordeel’ van de dagbladhandels? Heeft u er zicht op of de gemiddelde krantenwinkel in uw netwerk in die periode meer of minder commissie ontving dan ervoor?

  Arnaud Hermesse: “Ook in 2017, bij de aankondiging van het huidige remuneratiemodel, werden we geconfronteerd met een gevoel van achterdocht vanwege de krantenwinkels. Deze vrees verdween na de invoering ervan vrij snel: inderdaad, de invoering van het huidige remuneratiesysteem in april 2017 betekende voor 80% van de krantenwinkels een stijging van hun verdiensten. Net zoals in 2017, streven we een win/win na zowel voor de dagbladhandelaars als voor de Nationale Loterij. Met de kennis die we sinds 2017 hebben opgebouwd enerzijds en anderzijds de simplificatie van het systeem, zijn we ervan overtuigd dat dit ook nu een verbetering is voor de dagbladhandelaar.” 

  Wat is jullie verwachting dan voor de krantenwinkels in dit nieuwe systeem? Hoeveel van deze winkels zullen tot 9% raken op basis van de cijfers die jullie voor het voorbije jaar beschikbaar hebben?

  Arnaud Hermesse: “We willen benadrukken dat het nieuwe remuneratiemodel van de Nationale Loterij totaal niet tot doel heeft om de vergoeding van de partners naar beneden te halen. Integendeel. De verkooppunten die zich actief willen inzetten voor de Nationale Loterij en haar producten, kunnen met het nieuwe systeem veel meer verdienen dan vandaag. En laat nu net de krantenwinkels geneigd zijn om de Nationale Loterij en haar loterijproducten het sterkst te steunen. Een vergelijking van het nieuwe remuneratiemodel met de gemiddelde vergoeding van de krantenwinkels – die 6,54% bedroeg in 2022 – leert ons dat ‘het volstaat’ om zeven van de vijftien “sterren” te behalen om evenveel te verdienen als in het huidige model.”

  “De bal ligt dus echt in het kamp van de partners die zelf kunnen bepalen waar en in welke mate ze zich willen inzetten en dus willen verdienen. Het is moeilijk om vooraf te voorspellen hoeveel verkooppunten 9% zullen halen. Wij kunnen alleen maar hopen dat dat er zoveel mogelijk zullen zijn. Dat zou betekenen dat een groot aantal verkooppunten hun commerciële doelstellingen hebben gehaald, een optimale plaats hebben toegekend aan de producten van de Nationale Loterij en zich hebben ingezet voor het uitbouwen van een uiterst kwalitatief partnership.”

  Bart Gees (VFP): “Wegvallen drempelwaarde en afhankelijkheid van andere winkels zijn positief”

  Als vertegenwoordiger van VFP was Bart Gees van de gelijknamige dagbladhandel in Haaltert betrokken bij de gesprekken over de nieuwe remuneratie van de Nationale Loterij. “Het proces verliep vrij open”, vertelt hij. “Gelukkig werden de beroepsfederaties eerst gecontacteerd en werd het hele proces uitvoerig besproken binnen de werkgroep. Daarna werd het voorgesteld aan de beheerraad van de Nationale Loterij.” Al bij al toont Bart Gees zich vrij positief ten opzichte van de aanpassingen aan het remuneratiesysteem. “De belangrijkste verbeteringen zijn volgens mij de afschaffing van de drempelwaarde van 400 euro en de afschaffing van de afhankelijkheid van de prestaties van andere verkooppunten binnen hetzelfde segment. Daardoor ontvang je een hogere vergoeding bij extra inzet.” De vraag van de Nationale Loterij om het gebruik van de app te promoten, vindt Gees dan weer moeilijker. “Voor de dagbladhandels zal veel afhangen van het publiek dat ze over de vloer krijgen. Een ouder publiek zal de app niet zo makkelijk gebruiken en het is iets dat je niet kan pushen.”

  Plaats een reactie
  1 reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Disclaimer Reacties

  Als sectororganisatie vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de meningen van onze lezers. Daarom is het mogelijk om op de artikels op onze website te reageren. VFP verzoekt haar lezers dit op een volwassen en beleefde manier te doen. Beledigingen, persoonlijke aanvallen, het spammen van de commentaren, illegale informatie (bv. inbreuken op het auteursrecht of andere wettelijke bepalingen) en commerciële informatie zijn niet toegestaan. VFP en de redactie van Radar eigenen zich daarom het recht toe om dergelijke reacties te verwijderen wanneer zij dit nodig achten.

  Verder gaan wij uit van de goede intenties van de Radar-lezer. Commentaren worden niet voor publicatie goedgekeurd. Radar wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.

  Deel dit artikel