• Pers en boeken

  Minister van Economie Dermagne: “Ik steun de verlenging van de persconcessie”

  Tekst: Kabinet Dermagne
  Begin februari publiceerde Persradar.be een open brief van VFP aan minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (MR). De brief kwam er naar aanleiding van de nieuwe concessie voor het verdelen van persabonnementen. De federale regering moet zich namelijk dringend buigen over de vraag of bpost daarvoor nog staatssteun dient te ontvangen. VFP maakte in de brief duidelijk dat ook de losse verkoop recht heeft op een deel van de middelen die de Belgische Staat ter beschikking stelt. Intussen bezorgde de minister van Economie ons zijn antwoord, dat we hieronder onverkort weergeven.

  Betreft: het nieuwe distributiecontract voor persabonnementen

  Geachte heer,

  Zoals in de open brief van de Vlaamse Federatie van Persverkopers van 9 februari 2021 is aangegeven, zal de regering inderdaad op zeer korte termijn een beslissing nemen rond de eerste fase van de procedure voor de aanbesteding van het nieuwe distributiecontract voor persabonnementen.

  Het gaat om het principeakkoord voor de verlenging van de concessie, en het bepalen van de voorwaarden voor deelname aan de overheidsopdracht en de grote lijnen van de te verlenen dienst.

  Op dit moment is er nog geen formeel besluit genomen, maar dit wordt eerstdaags verwacht. In antwoord op uw open brief, duid ik graag het standpunt dat ik binnen de regering zal verdedigen. De verlenging van de overheidsconcessie voor de distributie van kranten en tijdschriften zal ik omwille van verschillende redenen steunen.

  In de eerste plaats omdat de concessie een middel is om het pluralisme en de diversiteit van de media in België te waarborgen, en burgers zo toegang krijgen tot objectieve en onafhankelijke informatie. Het systeem zorgt ervoor dat elke Belg een krant of tijdschrift in de bus kan krijgen, ook wie woont in gebied dat voor een distributeur weinig winstgevend is.

  In tijden dat fake news welig tiert, is het essentieel dat burgers zich een mening kunnen vormen over de actualiteit en zaken van openbaar belang.

  In tweede orde omdat er een valabel alternatief dat brede steun geniet op dit moment ontbreekt. U weet ongetwijfeld dat in het verleden al verschillende toekomstscenario’s voor de concessie werden onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld de vernieuwing van de concessie met hogere kwaliteitsnormen, de mogelijkheid om de bezorging uit te besteden aan de dagbladhandelaar, of een fiscale aftrek.

  Elke piste heeft voor- en nadelen. Gevraagd naar hun advies geeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven echter aan dat de vernieuwing van de concessie in de huidige vorm de meest realistische en zinvolle optie is voor de sociale partners. De stopzetting van de concessie zou volgens de CRB zelfs het voortbestaan van de Belgische perssector en zijn rol als ‘vierde macht’ in gevaar brengen. Een situatie die iedereen wil vermijden. Dit zou uiteraard ook een belangrijke impact hebben op de dagbladhandels.

  De procedure dient uiteraard rekening te houden met de Europese regels op de overheidsopdrachten, staatssteun en mededinging. Belangrijk om daarbij op te merken is dat de concessie is opgevat als een last resort. De concessiehouder treedt enkel op als de uitgever geen andere distributeur vindt of geen gebruik wenst te maken van de diensten van een andere distributeur, bijvoorbeeld omdat de tarieven buitensporig zouden zijn.

  Dit gezegd zijnde, moet ik kwijt dat het een complex dossier is, en dat ik niet ongevoelig ben voor enkele van de argumenten die worden aangebracht in de open brief. Ik hoed er me echter voor om hier positief op te reageren, gezien extra middelen voor steun aan dagbladhandelaars niet zijn opgenomen in de begroting. Bovendien zijn aan die piste ook praktische en administratieve moeilijkheden verbonden.

  Dat neemt niet weg dat ik de dagbladhandelaars als fijnmazig netwerk voor informatieverspreiding én sociale steunpilaar een warm hart toedraag. Ik houd er aan u ook te danken voor uw constructieve bijdrage aan het debat en het uiteenzetten van het standpunt van de Vlaamse Federatie van Persverkopers.

  Met vriendelijke groeten,

  Pierre-Yves DERMAGNE

  Deel dit artikel